Editorial Board

Editorial Board

Dr Naresh Makwana, Jamnagar

Dr Prakash Gelotar, Jamnagar

Dr Viral Shah, Jamnagar

Dr Kapil Gandha, Jamnagar

Dr Dipesh Parmar, Jamnagar

Dr Nayana Patel, Jamnagar

Dr Bhadresh Vyas, Jamnagar

Dr Sanjay Agarwal, Bhopal

Dr A M Kadri, Rajkot

Dr Shalabh Sharma, Udaipur

Dr Tapre V S, Pune

Dr Yogesh Goswami, Rajkot

Dr P B Verma, Gandhinagar

Dr Umed Patel, Rajkot

Dr B I Goswami, Jamnagar

Dr Bhavesh Modi, Jamnagar

Dr Rajesh Chudasama, Rajkot

Dr Pranav Shukla, USA

Dr.Rakesh Shah, UAE

Dr.Pushan Jani, Atlanta

Dr Harshad Patel, Bhavnagar